Przejdź do treści

Strategia JSW częścią sektorowego programu dla górnictwa

Minister energii Grzegorz Tobiszowski

- Naszym podstawowym celem jest zapewnienie Polsce niezależności energetycznej i wspieranie rodzimego przemysłu. W zamierzenia rządu dobrze wpisują się  cele wyznaczone sobie przez Jastrzębską Spółkę Węglową – powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podczas prezentacji strategii spółki, która miała miejsce 9 lutego 2018 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.   

23 stycznia rząd przyjął Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce do 2030 roku. Zakłada on radykalną naprawę górnictwa węgla kamiennego przy aktywnym współudziale państwa, które będzie tworzyło warunki sprzyjające rentowności, efektywności i nowoczesności sektora. Polska gospodarka będzie potrzebowała – w zależności od przyjętego scenariusza – od 56,5 do nawet 86 mln ton węgla kamiennego.

- Zależy nam na opracowaniu strategii energetycznej na którą złożą się sektorowe programy dla górnictwa węgla kamiennego i brunatnego, strategia dla ciepłownictwa oraz prognozowany mix energetyczny Polski – powiedział  wiceminister Tobiszowski  w trakcie prezentacji celów, jakie stawia sobie JSW w ciągu najbliższych ponad dziesięciu lat.

Grupa Kapitałowa JSW będzie się rozwijać w oparciu o nowoczesne technologie, tak by jak najefektywniej wykorzystywać złoża węgla i jak najmniej szkodzić środowisku naturalnemu.

Nowa strategia zakłada stopniowy wzrost produkcji węgla z 14,9 mln ton w 2017 roku do 18,2 mln ton w 2030 roku. Poziom produkcji i sprzedaży koksu zaplanowano na poziomie powyżej 3,4 mln ton. Docelowo, koks wielkopiecowy o wysokich parametrach ma stanowić aż 78%  produkcji grupy. Z kolei łączne nakłady inwestycyjne i kapitałowe w całej grupie w okresie  obowiązywania strategii będą kształtować się na poziomie około 18,9 mld zł. Dla firmy surowcowej, takiej jak Jastrzębska Spółka Węglowa, najistotniejsze jest zapewnienie dostępu do zasobów węgla koksowego. JSW zamierza to robić nie tylko poprzez inwestowanie w dostępne już złoża, ale również poprzez udostępnianie nowych złóż i  poziomów wydobywczych. Poczynając od 2020 roku udział produkcji węgla koksowego w produkcji ogółem zostanie zwiększony z obecnych 72  do 85 %.

W strategii podkreślono też wagę projektów badawczo-rozwojowych przy wykorzystaniu środków pomocowych z funduszy zewnętrznych. Prowadzić je będzie utworzona w ubiegłym roku spółka JSW Innowacje, pełniąca rolę naturalnego kompleksowego zaplecza badawczo-rozwojowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Do 2019 roku JSW zamierza spłacić zadłużenie z tytułu obligacji. Powołany zostanie fundusz stabilizacyjny o wartości 1,5 mld zł, którego głównym  celem będzie utrzymanie płynności finansowej i zachowanie ciągłości operacyjnej w czasach dekoniunktury na rynku węgla.  

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl