Przejdź do treści

Dwa lata Ministerstwa Energii

Miniatura graficzna ze strzałką do informacji

Restrukturyzacja górnictwa, modernizacja energetyki, dywersyfikacja źródeł dostaw energii, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i wzrost innowacyjności sektora – na tych obszarach koncentrowały się działania prowadzone przez ME w ciągu dwóch pierwszy lat istnienia resortu.

Efektywniejsze górnictwo

Przez ostatnie dwa lata przeprowadziliśmy efektywną restrukturyzację górnictwa. Powołaliśmy Polską Grupę Górniczą, co pozwoliło znacząco zmniejszyć dług sektora. Uratowaliśmy miejsca pracy w sektorze górnictwa węgla kamiennego. Zwiększyliśmy limit budżetowy na kontynuowanie procesu restrukturyzacji branży z 3 do 7 mld zł. W ramach programu restrukturyzacji sektora węglowego Komisja Europejska wyraziła zgodę na notyfikację wniosku o pomoc publiczną ws. restrukturyzacji górnictwa.

O tym, że nasze działania w sektorze przynoszą pozytywne skutki świadczą liczby - po trzech kwartałach 2017 roku przyniosło prawie 1,66 mld zł zysku. Wszystkie spółki górnicze poprawiają wyniki finansowe.

Rekompensata za utracone prawo do bezpłatnego węgla

Przygotowaliśmy ustawę, dzięki której możliwa jest wypłata rekompensaty za utracone prawo do bezpłatnego węgla w wysokości 10 tysięcy złotych netto. Wypłata świadczenia planowana jest do końca 2017 roku. O rekompensatę mogą ubiegać się emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do bezpłatnego węgla, a którym świadczenie zawiesiły spółki węglowe. Prawo do świadczeń będą miały też wdowy i sieroty otrzymujące renty po górnikach.

Zwiększamy bezpieczeństwo energetyczne kraju i regionu

Konsekwentnie działamy na rzecz wzrostu możliwości dywersyfikacji źródeł energii. Doprowadziliśmy do uruchomienia terminalu LNG w Świnoujściu, który daje szansę na realne zróżnicowanie źródeł dostaw gazu. Przed nami budowa gazociągu, który połączy Polskę z Norwegią. Wraz z terminalem sprawi on, że nasz kraj stanie się swego rodzaju „węzłem gazowym” dla całego regionu.  Już teraz Terminal LNG pozwala nam na prowadzenie realnej polityki dywersyfikacyjnej, co pokazały niedawne dostawy gazu z Norwegii, czy USA.

Aktywne działania na arenie międzynarodowej

Konsekwentnie bronimy interesów Polski na arenie międzynarodowej. Głos Polski w kluczowych, dla naszego kraju i regionu sprawach jest wyraźnie słyszalny w Brukseli. Aktywnie uczestniczymy w debacie na temat przyszłości sektora energii w Europie.

Prezentowaliśmy również twarde stanowisko Polski wobec projektu Nord Stream 2, w którym podkreśliliśmy jego niezgodność z celami Unii Energetycznej i strategią UE sprawiło, że rozpoczęły się dyskusje nad zmianami regulacyjnymi mającymi na celu objęcie tej magistrali jednakowymi, europejskimi zasadami funkcjonowania.

Toczymy z europejskimi partnerami intensywne rozmowy nt. ostatecznego kształtu przepisów tzw. „pakietu zimowego”. Ten dokument zdefiniuje warunki rozwoju energetyki w UE na najbliższe lata – walczymy o to, żeby uwzględniał on polskie interesy i specyfikę sektora energii w Polsce.

Wspieramy rozwój infrastruktury do przesyłu gazu, m.in. na Słowację, do Czech i na Ukrainę. Prowadzimy w tej sprawie dialog na forum międzynarodowym. Zaproponowaliśmy szereg rozwiązań i zmian zmierzających do poprawy poziomu bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do Unii Europejskiej. Domagaliśmy się ambitnego podejścia do rewizji rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu (tzw. rozporządzenie SoS), co zaowocowało m.in. wprowadzeniem zasady solidarności, czy mechanizmów zwiększających przejrzystość kontraktów na dostawy gazu z zewnętrznymi dostawcami.

Domagaliśmy się także ambitnego podejścia do rewizji tzw. decyzji IGA, do której udało się wprowadzić możliwość kontroli zgodności z prawem UE umów międzyrządowych na dostawy ropy i gazu przed ich zawarciem.

Innowacje

Innowacje stanowią dziś kluczowy element rozwoju energetyki. Z jednej strony są one gwarancją bezpieczeństwa energetycznego, z drugiej warunkiem koniecznym dla wzrostu konkurencyjności sektora. Dzięki naszym działaniom polska energetyka to dziś sektor przyjazny rozwojowi innowacji, sięgający po nowoczesne technologie, wdrażający nowoczesnych rozwiązań biznesowych.

Jednym z naszych priorytetów jest także rozwój elektromobilności. To szansa na wzmocnienie polskiego sektora motoryzacyjnego i wzrost konkurencyjności sektora energii.

Opracowaliśmy projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych który ma na celu stymulowanie rozwoju wykorzystania paliw alternatywnych, tj. przede wszystkim energii elektrycznej i gazu ziemnego CNG i LNG.

Powołujemy Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (FNT), który umożliwi finansowanie inicjatyw mających rozwijać inicjatywy z zakresu upowszechniania transportu napędzanego paliwami alternatywnymi. Ze środków dostępnych w Funduszu powstanie m.in infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych.

Szersze zastosowanie paliw alternatywnych w transporcie przyczyni się nie tylko do zmniejszenia emisyjności transportu, a więc poprawy jakości powietrza w miastach, ale również do zmniejszenia uzależnienia od importu ropy naftowej.

Opracowaliśmy i wdrażamy Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych, które wyznaczają kierunki dla sektora energetycznego. W ramach tej strategii nasze spółki realizują ok. 100 projektów, których wdrożenie przyczyni się do wzrostu produktywności i innowacyjności sektora energetycznego.

Inwestycje w energetyce

Aby sektor energetyczny mógł odpowiedzieć na wyzwania jakie staną przed nim w najbliższych latach konieczne są inwestycje w nowe moce wytwórcze i modernizację infrastruktury. Nasze działania mają na celu przyciągnięcie do polskiej energetyki nowych inwestorów – m.in. poprzez stworzenie przyjaznego otoczenia prawnego – i podniesienie konkurencyjności sektora.   

Wznowiliśmy realizację projektu budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka. Została również odblokowana budowa nowoczesnego bloku energetycznego na węgiel brunatny PGE w Turowie. Kontynuujemy budowę bloków węglowych PGE w Opolu, Tauronu w Jaworznie oraz Enei w Kozienicach. W tym roku ruszyła budowa nowego szybu w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie. Pozwoli on na skrócenie dróg transportu ludzi, powietrza i materiałów do miejsc pracy.

Opracowaliśmy koncepcję rynku mocy – impulsu inwestycyjnego w moce wytwórcze energii elektrycznej. Wprowadzenie tego rozwiązania ma zachęcić do inwestowania spółki energetyczne i przyciągnąć nowych inwestorów. Bez rynku mocy od 2021 r. może dojść do blackoutu, czyli braku dostawy energii elektrycznej do wszystkich gospodarstw domowych w całym kraju. Rynek mocy zapewni stabilne fundamenty do dalszego rozwoju przemysłu w Polsce.

Przemodelowanie systemu funkcjonowania odnawialnych źródeł energii

Wspieramy klastry energii, dzięki czemu możliwy jest rozwój energetyki rozproszonej. Służą one poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, w sposób przyjazny dla środowiska, zapewniając optymalne warunki organizacyjne, prawne i finansowe.

Klastry energii umożliwiają wykorzystanie miejscowych zasobów i potencjału energetyki krajowej. Sprzyjają wdrażaniu najnowszych technologii tam, gdzie są one użyteczne i opłacalne – na koniec września 2017 powstało 60 inicjatyw.

Dzięki naszym staraniom rząd przyjął nowelizację ustawy o OZE w 2016 r. ME przygotowało ustawę wspierającą tych, którzy chcą produkować energię na własne potrzeby. Stworzyliśmy możliwość produkcji i wykorzystywania energii przez obywateli, szkoły, szpitale, instytucje użyteczności publicznej czyli energetykę prosumencką bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej.

Minister Tchórzewski: Stworzyliśmy stabilne fundamenty dla rozwoju nowoczesnego sektora energii w Polsce

 

Infografika prezentująca sukcesy w działalności Ministerstwa Energii

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl