Przejdź do treści

Zmiana klas energetycznych

Znak UE

Konsumenci zdążyli się już przyzwyczaić do oznaczeń, które funkcjonują od lat. Najwyższe oznaczenie A+++ wskazywało na urządzenie najoszczędniejsze, a D na to, które zużywa znacznie więcej prądu. Chcielibyśmy Państwu przybliżyć nowe przepisy, które zmieniają dotychczasowe oznaczenia. Wprowadzają one  ponownie klasy energetyczne w zakresie od A do G.

 

Kiedy wchodzą nowe przepisy?

1 sierpnia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie UE Parlamentu i Rady 2017/1369 z 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego.

Czemu służy etykietowanie urządzeń?

Etykietowanie energetyczne ma umożliwić klientom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących energooszczędnych i przyjaznych środowisku zakupów. Etykiety energetyczne są zbiorem najważniejszych danych o urządzeniu i ułatwiają porównanie kilku urządzeń z tej samej grupy (np. lodówek, pralek, zmywarek itp).

Co się zmienia?

Przepisy wprowadzają zmiany dotyczące skali choć kolorystyka klas energetycznych pozostanie tak sama – kolor ciemno zielony – klasa najbardziej efektywna energetycznie – kolor czerwony – najmniej efektywna energetycznie. Pierwsza zmiana skali obejmie wszystkie etykietowane produkty i nastąpi w różnych terminach, zależnie od kategorii do której one należą.  

Jak wygląda harmonogram?

6 lat od daty wejścia w życie rozporządzenia Komisja przyjmie rozporządzenia delegowane w celu wprowadzenie etykiet ze zmienioną skalą od A do G dla grup produktów objętych aktami delegowanymi, przyjętymi na podstawie dyrektywy 2010/30/UE.

8 lat od daty wejścia w życie rozporządzenia Komisja Europejska przedstawi przeglądy dla urządzeń grzewczych i pogrzewaczy wody, tj. grup produktów objętych rozporządzeniami delegowanymi (UE) nr 811/2013, (UE) nr 812/2013 i (UE) nr 2015/1187 z myślą o zmianie skali etykiet.

9 lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia KE przyjmie akty delegowane w celu wprowadzenie etykiet ze zmienioną skalą od A do G na te produkty.

15 miesięcy od daty wejścia w życie rozporządzenia KE przyjmie akty delegowane w celu wprowadzenia etykiet ze zmienioną skalą od A do G dla grup produktów objętych rozporządzeniami delegowanymi Komisji (UE) nr 1059/2010 – zmywarki do naczyń , (UE) nr 1060/2010 – urządzenia chłodnicze, (UE) nr 1061/2010 - pralki, (UE) nr 1062/2010 – telewizory  i (UE) nr 874/2012 – lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe oraz dyrektywą Komisji 96/60/WE – pralko-suszarki.

Baza danych o produktach

W styczniu 2019 r. będzie dostępna przygotowana przez Komisję Europejską baza danych , dzięki niej krajowe organy nadzoru rynku ( UOKiK, Inspekcja Handlowa) będą mogły sprawdzać, czy przestrzega się wymogów etykietowania i czy wyliczona efektywność na etykiecie jest zgodna z efektywnością zadeklarowaną przez producenta.

  • Część publiczna bazy ma także służyć konsumentom oraz ma być praktyczna i łatwa w stosowaniu.
  • Część bazy dotycząca zgodności została oddzielona od części publicznej ze względu na poufność i bezpieczeństwo ważnych danych handlowych producenta – ma służyć organom nadzoru.

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu (jest możliwość ustawienia napisów w jęz. polskim) opracowanym na zlecenie Parlamentu Europejskiego dotyczącym etykietowania energetycznego.

Rozporządzenie 2017/1369

***

Etykietowanie energetyczne zostało wprowadzone od 1994 r. przepisami dyrektywy 92/75/EWG z 22 września 1992 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez urządzenia gospodarstwa domowego i dotyczyło zaledwie kilku urządzeń gospodarstwa domowego tj. lodówki, pralki, zmywarki, lampy.

W 2011 r. zagadnienie etykietowania energetycznego zostało odnowione dyrektywą 2010/30/UE z 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią, która zastąpiła dyrektywę 92/75/EWG. Dyrektywa 2010/30/UE rozszerzyła etykietowanie, ograniczone dotychczas jedynie do urządzeń gospodarstwa domowego (tj. lodówki, pralki, zmywarki, lampy, piekarniki i urządzenia klimatyzacyjne), tak aby umożliwić etykietowanie wszystkich produktów związanych z energią (np. telewizory, urządzenia grzewcze, systemy wentylacyjne), których stosowanie lub instalacja oferuje znaczny potencjał oszczędności energii (z wyłączeniem środków transportu). Dyrektywa 2010/30/UE wprowadziła nowy wzór etykiet energetycznych, który jest jednolity i obowiązuje w całej Unii Europejskiej. Na etykiecie zawarte są informacje o klasie energetycznej i podstawowych parametrach danego urządzenia wyrażone za pomocą piktogramów, dodatkowo klasa A została rozszerzona o klasy A+, A++ i A+++, które legitymowały się wyższymi wymaganiami.

W Polsce przepisy dyrektywy 2010/30/UE zostały wdrożone zapisami ustawy z  14 września 2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (tj. Dz.U. 2016 poz. 1790).

W 2015 r. Komisja Europejska dokonała przeglądu skuteczności dyrektywy 2010/30/UE i wykazała, że konieczna jest aktualizacja ram etykietowania energetycznego, aby zwiększyć ich skuteczność. Zostało to wykonane poprzez opracowanie i przyjęcie Rozporządzenia Parlamentu i Rady 2017/1369 z 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE. Rozporządzenie ma moc bezpośrednio obowiązującą, jednak niektóre przepisy będą mogły zostać wprowadzone poprzez nowelizację ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych.

 

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl