Przejdź do treści

Trójstronne rozmowy o polityce energetycznej i surowcowej

Wiceminister Grzegorz Tobiszowski

W Warszawie 11 lipca 2017 r. odbyło się wspólne posiedzenie Trójstronnych Zespołów Branżowych - ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników oraz ds. Branży Węgla Brunatnego. Podczas spotkania, w którym udział wziął wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, rozmawiano m.in. o koncesjach na wydobycie węgla kamiennego i brunatnego, projekcie polityki surowcowej państwa oraz założeniach do polityki energetycznej Polski.

Przedstawiając założenia polityki energetycznej wiceminister Tobiszowski podkreślał, że  górnictwo jest i będzie w najbliższych latach podstawą bilansu energetycznego państwa. - Opracowując główne kierunki rozwoju obszaru energii w Polsce, kierowaliśmy się przede wszystkim względami bezpieczeństwa oraz interesem ekonomicznym naszego kraju i obywateli – mówił.

Podczas dyskusji nt. koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego omówiono m.in. propozycje przedstawione przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową. Mają one na celu zniesienie barier prawnych, które obecnie ograniczają możliwość odpowiednio szybkiego wydania nowych lub wydłużenia obowiązujących już koncesji.

Uczestniczący w posiedzeniu pełnomocnik rządu do spraw polityki surowcowej państwa, wiceminister środowiska Mariusz Orion Jędrysek zadeklarował, że do 15 września 2017 r. przedstawi pakiet rozwiązań dotyczących koncesji wydobywczych.

W trakcie spotkania ustalono również, że w ramach Zespołu ds. Polityki surowcowej ma powstać podzespół, który opracuje wykaz złóż strategicznych. Jest to istotne w kontekście bezpieczeństwa energetycznego państwa. 

***

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele strony rządowej w randze sekretarzy stanu w Ministerstwie Energii, Ministerstwie Środowiska, Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, strony pracodawców, którą reprezentowali prezesi zarządów spółek węglowych sektora górnictwa węgla kamiennego, brunatnego i energetycznego, a także strony społecznej reprezentowanej przez przewodniczących związków zawodowych działających w sektorze górnictwa węgla kamiennego i brunatnego. 

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl