Przejdź do treści

Ponad 500 mln zł na modernizację energetyczną szkół artystycznych

Znak Unii Europejskiej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są stronami umowy na realizację projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego”. 12 maja 2017 r. w Warszawie został podpisany aneks do umowy przewidujący zwiększenie środków dla tego projektu. Ministerstwo Energii pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla tego działania.

Aneks przewiduje zwiększenie całkowitej kwoty projektu – do ponad 0,5 mld zł oraz zwiększenie o 25 liczby budynków szkół artystycznych w Polsce, które zostaną poddane modernizacji.

***

W ramach projektu zmodernizowanych zostanie 187 szkół muzycznych i plastycznych funkcjonujących na terenie wszystkich województw. Prace polegać będą na dociepleniu elementów konstrukcyjnych, wymianie okien, grzejników, kanałów i rur wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, budowie systemów oświetlenia, kabli, przewodów elektrycznych, opraw oświetleniowych oraz zainstalowaniu nowych kotłów i pomp ciepła.

Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Ministerstwo Energii pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla tego działania.
Projekt ma status tzn. „dużego projektu” w ramach sektora energetyka. Całkowity koszt projektu wynosi 501 mln zł, w tym kwota dofinansowania w ramach POIiŚ 2014-2020 to 409 mln zł oraz z budżetu państwa 92 mln zł. Termin zakończenia projektu przewiduje się na grudzień 2021 roku.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl