Przejdź do treści

Programy finansujące

logo Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie projektów w ramach następujących produktów bankowych:
Kredyty z linii międzynarodowych instytucji finansowych (Banku Rozwoju Rady Europy i Europejskiego Banku inwestycyjnego), umożliwiające sfinansowanie nawet do 100% projektów inwestycyjnych.
Kredyt na termomodernizację i remont budynku, związany z krajowym systemem wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych w w postaci premii, realizowanym przy współpracy z BGK.
Kompleksowa obsługa obligacji komunalnych, która poza finansowaniem planowanego i przejściowego deficytu budżetu, umożliwia m.in. sfinansowanie planowanych inwestycji.
www.bosbank.pl/finanse-publiczne

Polish Sustainable Energy Financing Facility (Polseff2)

jest drugą edycją Polskiego Programu Finansowania Zrównoważonej Energii opracowanego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który jest realizowany  w ramach Programu Priorytetowego  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Programu NF). PolSEFF2 jest linią kredytową o wartości 200 milionów EURO, która za pośrednictwem banków uczestniczących ma być rozdysponowana w formie kredytów małym i średnim przedsiębiorstwom na finansowanie inwestycji poprawiających ich efektywność energetyczną. PolSEFF2 jest częścią projektu EBOiR realizowanego pod nazwą Polish Carbon Development for Small and Medium Enterprises wspierającego Ministerstwo Środowiska w rozwoju i pilotowaniu mechanizmów rynkowych, które zapewnią dodatkowe finansowanie efektywności energetycznej i inwestycji w energię odnawialną w polskich MŚP.

Projekty termomodernizacyjne budynków
Inwestycje w działania w zakresie efektywności energetycznej w budynkach komercyjnych, mieszkaniowych lub administracyjnych, podlegających certyfikacji energetycznej oraz związane z nimi inwestycje w odnawialne źródła energii.
Powyższe inwestycje muszą charakteryzować się Wskaźnikiem Oszczędności Energii minimum 30%

logoNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Część 1) LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej
Rodzaje przedsięwzięć:
- inwestycje polegające na projektowaniu i budowie lub tylko budowie, nowych  budynków  użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.
Beneficjenci:
- podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych;
- samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, w których JST posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych jst wskazanych w ustawach;
- organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne, które realizują  zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów.
Formy dofinansowania:
- dotacja,
- pożyczka.

WSPIERANIE ROZPROSZONYCH, ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Część 2) PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE
Rodzaje przedsięwzięć:
- przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych.
- finansowane instalacje do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej:
a) źródła ciepła opalane biomasą o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt;
b) pompy ciepła o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt;
c) kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt;
d) systemy fotowoltaiczne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp;
e) małe elektrownie wiatrowe o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe;
f) mikrokogeneracja o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,
przeznaczone dla budynków mieszkalnych.
- dopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) energii elektrycznej.
Beneficjenci:
- JST i ich związki.
Formy dofinansowania:
- pożyczka wraz z dofinansowaniem.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl