Przejdź do treści

Partnerzy

logo Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)

to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Stanowi centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. Zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Jest instytucją wiodąca w procesie konsolidacji finansów publicznych www.bgk.pl

logoBank Ochrony Środowiska S.A.

Polski bank, którego większościowym udziałowcem jest NFOŚiGW. Prowadzący działalność od 1991r., od 1997r. notowany na GPW, specjalizujący się w  finansowaniu przedsięwzięć ekologicznych   www.bosbank.pl

logo Centrum Badań Energii Odnawialnej (CBEO) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Centrum zostało utworzone w 2006 r. Integruje zespoły badawcze (ok. 70 badaczy) z 9 wydziałów uniwersytetu. CBEO zajmuje się szeroką gamą tematów związanych z pozyskiwaniem „zielonej” energii, jednak jak dotychczas największy dorobek badawczo-rozwojowy dotyczy technologii produkcji i pozyskania biomasy oraz biologicznych chemicznych i fizycznych procesów przetwarzania różnych surowców biomasowych i odpadów do biopaliw i energii. CBEO koordynuje prace badawczo-rozwojowe w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych realizujących programy kluczowe i strategiczne dla gospodarki krajowej oraz projekty międzynarodowe (7FP, ERANET). CBEO reprezentuje Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w strukturach klastrowych (w tym Bałtycki Klaster Eko-energetyczny), w gremiach doradczych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (zespół ds. rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na obszarach wiejskich) i Ministerstwa Gospodarki (zespół ds. rozwoju gospodarki niskoemisyjnej) oraz na forum Unii Europejskiej w grupach roboczych: CWG SCAR „Agriculture & Energy, oraz CWG SCAR „Integrated Biorefinery”) i innych.  www.uwm.edu.pl/cbeo

logo  Climate Disclosure Project (CDP)

to międzynarodowa organizacja pozarządowa analizująca wpływ na środowisko wywierany przez firmy i miasta.CDP rok rocznie zaprasza 5 tys. notowanych na światowych giełdach firm do zaraportowania swojego wpływu na środowisko. Swój wpływ na środowisko, raportuje również ponad 200 światowych miast wśród nich Warszawa www.cdp.net

logoConstruction Marketing Group (CMG)

jest inicjatywą firm z branży budowlanej i nieruchomości komercyjnych. Grupa skupia osoby zajmujące się marketingiem strategicznym, rozwojem biznesu oraz komunikacją. Misją CMG jest podejmowanie aktywności mających na celu networking oraz budowanie i promowanie strategicznej roli marketingu w branży budowlanej i nieruchomości komercyjnych; edukowanie branży w zakresie trendów rynku , integracja w dialogu z decydentami oraz rozwój zawodowy członków grupy www.facebook.com/CMGPoland

logo Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Climate-KIC)

Climate-KIC jest europejską inicjatywą, która opracowuje i wdraża przełomowe rozwiązania dotyczące wyzwań związanych z ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem oraz ochroną klimatu. Działania stowarzyszenia wynikają z innowacyjnych i twórczych działań wszystkich partnerów, działających globalnie i lokalnie - w sektorach akademickim, biznesowym i publicznym.   www.darr.pl

logo Europejski Instytut Miedzi (EIM)

jest jednym z europejskich biur globalnej sieci Copper-Alliance działająej na rzecz prawie pięćdziesięciu członków stowarzyszenia przemysłowego producentów i przetwórców miedzi. Instytut jest organizacją ekspercką, która koncentruje swoje działania w obszarze zrównoważonego rozwoju, rozwoju odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł energii, efektywności energetycznej i zarządzania energią. Jako członek Copperalliance, EIM współpracuje z nauką, przemysłem i ekspertami dla stworzenia łańcucha wartości dla miedzi we wszelkich możliwych zastosowaniach, w największym stopniu, w elektrotechnice, w tym energetyce, przemyśle, budownictwie, infrastrukturze. Instytut w ramach europejskiej sieci Copperalliance uczestniczy w projektach naukowych i rozwojowych, pracach normalizacyjnych, konsultacjach regulacyjnych dla wymienionych sektorów. EIM prowadzi też działaność edukacyjną w ww. obszarach, m.in. poprzez portal Leonardo Energy, organizację webinarów, a także wspieranie debat publicznych i tez dot. nowoczesnego rozwoju polskiej gospodarki w oparciu m.in o polską bazę surowcową. Instytut wspiera również wdrażanie polskich myśli inżynierskich do rozwiązań europejskich i światowych.

www.instytutmiedzi.pl

logo Europejskie Centrum Ekologiczne

Fundacja Europejskie Centrum Ekologiczne z siedzibą w Warszawie powstała z inicjatywy grupy przyrodników, ekspertów działających od wielu lat w sektorze ochrony środowiska i energetyki. Z połączenia doświadczeń, wiedzy i pasji powstał zespół, który buduje silną i prężnie działającą organizację opartą na merytoryce i determinacji. Jesteśmy przekonani, że podejmowane przez nas inicjatywy będą trafiały w sedno zagadnień, z którymi boryka się współczesna energetyka odnawialna.   www.ecefund.eu

logo Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB)

jest najdłużej działającą, od 2000 roku i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, będąca rzecznikiem prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, czyli biorący pod uwagę wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo. Wyznaczamy trendy i kierunki odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce. Portal odpowiedzialnybiznes.pl, którym zarządza organizacja jest bazą wiedzy na temat odpowiedzialnego biznesu, zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej. Można na nim znaleźć stale poszerzaną bibliotekę dostępnych bezpłatnie publikacji, artykułów, analiz i badań, znajduje się tam również baza dobrych praktyk z ostatnich 15 lat.   www.odpowiedzialnybiznes.pl

logo  Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE)

propaguje wiedzę na temat nowoczesnych źródeł energii i działa na rzecz zwiększania dostępu do nich, w szczególności na obszarach wiejskich. W ocenie członków FREE modernizacja energetyczna jest warunkiem udziału obszarów wiejskich w konkurencyjnym rozwoju gospodarczym Polski. Jednocześnie wymaga ona odrębnego podejścia i innowacyjnych mechanizmów wsparcia www.forumfree.pl

logo Fundacja „Biznes Inkubator”

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorstw i Przedsiębiorczości „Biznes Inkubator” powstała w 2005 r. Działalność Fundacji skupia się na promowaniu idei przedsiębiorczości poprzez aktywne wspieranie i pobudzanie inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie tworzenia i rozwijania małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto do zadań Fundacji należy wspieranie inicjatyw łagodzących negatywne oddziaływanie działalności przedsiębiorstw na środowisko naturalne. Fundacja podejmuje także działalność doradczo-szkoleniową na rzecz przedsiębiorstw, instytucji, organizacji oraz osób fizycznych.  www.biznesinkubator.org.pl

logo Fundacja Ashoka

Innowatorzy dla dobra publicznego - Ashoka jest pierwszą i największą na świecie siecią innowatorów społecznych liczącą ponad 3000 osób w 85 krajach. Misją Ashoki jest budowanie globalnego, przedsiębiorczego i konkurencyjnego społeczeństwa obywatelskiego, w którym każdy ma możliwość i wsparcie do wprowadzania zmiany społecznej. www.poland.ashoka.org

logo Fundacja Bezpieczeństwa Energetycznego i Teleinformatycznego Placówek Medycznych „Energum Medica”

Fundacja jest organizacją non-profit, której misją jest propagowanie obowiązujących norm, przepisów prawnych oraz najlepszych praktyk zapewniających bezpieczne, ekologiczne i nieprzerwane świadczenie usług medycznych w Placówkach Medycznych. Obszarami priorytetowymi Fundacji jest bezpieczeństwo energetyczne i teleinformatyczne oraz ochrona środowiska (efektywność energetyczna, telekomunikacyjna, gospodarowanie wodą i ściekami, gospodarowanie odpadami) poprzez propagowanie audytów bezpieczeństwa technicznego, będących elementem dobrych praktyk w funkcjonowaniu placówek medycznych. Działalność Fundacji opiera się na wspieraniu zrównoważonej gospodarki energetycznej oraz procesów efektywności i optymalizacji energetycznej placówek medycznych.  www.energummedica.pl

logo Fundacja Nasza Ziemia

jest organizacją pozarządową, założoną w 1994 roku przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz. Nieprzerwanie od 21 lat realizuje cele mające status pożytku publicznego,  specjalizując   się   w   edukacji   ekologicznej   i   obywatelskiej,   ochronie środowiska oraz podnoszeniu świadomości środowiskowej społeczeństwa. Od początku swego istnienia koordynuje w Polsce kampanię Sprzątanie świata, będącą częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln wolontariuszy na całym świecie. Fundacja prowadzi również - wspólnie z partnerami - całoroczne programy na rzecz ochrony środowiska i przyrody, promocji zasad zrównoważonego rozwoju oraz selektywnej zbiórki odpadów www.naszaziemia.pl

logo Fundacja Poszanowania Energii

jest Organizacją Pożytku Publicznego, ośrodkiem usług doradczych w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) prowadzonym przez PARP oraz ośrodkiem Krajowej Sieci Innowacji (KSI). Fundacja realizuje programy i projekty w zakresie efektywności energetycznej w budownictwie i w przemyśle, prowadzi działalność szkoleniową i wydawniczą www.fpe.org.pl

logoInnovation Norway

Norweska instytucja państwowa podlegająca Ministerstwu Handlu i Przemysłu oraz norweskim władzom samorządowym.   Centrala IN mieści się w Oslo, a jej oddziały znajdują się  w ponad 30 krajach. W Polsce biuro IN jest jednocześnie BRH Ambasady Królestwa Norwegii. IN jest operatorem programu "Innowacje w zakresie zielonych technologii" realizowanego w ramach Funduszy Norweskich, a także operatorem wielu programów finansowych skierowanych do podmiotów norweskich, spośród których pewne mogą być realizowane wspólnie z podmiotami w Polsce   www.innovationnorway.no

logo  Instytut Ekonomii Środowiska (IEŚ)

jest organizacją pozarządową realizującą projekty związane z ochroną środowiska, polityką klimatyczną i efektywnością energetyczną. IEŚ został założony w 1998 r. przez grupę aktywistów i młodych ekonomistów. W latach 2002 – 2008 zaangażowany był w tematy ochrony i ekonomii środowiska, koncentrując się w głównej mierze na polityce związanej z gospodarką odpadami komunalnymi, energią odnawialną i gospodarką wodną. Od kilku lat IEŚ koncentruje się na sprawach związanych z efektywnością energetyczną (m.in. rynkiem ESCO), planowaniem energetycznym dla gmin, polskim systemem białych certyfikatów, wirtualnymi elektrowniami, narzędziami polityki środowiskowej oraz gospodarowaniem odpadami  www.iee.org.pl

logo Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk

Założony  w 1956. Działalność naukowa Instytutu to badania podstawowe w dziedzinie podstaw działania, projektowania i budowy maszyn służących do konwersji energii w przepływach. Prowadzone są badania w następujących dziedzinach: mechanika płynów, przepływy wielofazowe, termodynamika i wymiana ciepła, fizyka plazmy, technika laserowa, mechanika maszyn, tribologia i diagnostyka maszyn energetycznych.  www.imp.gda.pl

Koalicja projektu "Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050"

zrzesza organizacje pozarządowe i reprezentantów organizacji biznesowych zainteresowanych poprawą efektywności energetycznej budynków  www.renowacja2050.pl

logo  Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (NAPE)

została założona w 1994 roku w celu upowszechniania inwestycji energooszczędnych i promowania racjonalnego wykorzystania energii, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Głównym obszarem działalności NAPE jest sektor komunalno-bytowy www.nape.pl

logoNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

który powstał w 1989 r. w okresie zmian ustrojowych Polski, jest głównym ogniwem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dysponując największym potencjałem finansowym. Narodowy Fundusz jest ważnym narzędziem realizacji polityki ochrony środowiska w Polsce. Służą temu stabilne przychody, doświadczone kadry oraz wypracowane formy współpracy z beneficjentami.
Narodowy Fundusz oferuje pożyczki, dotacje oraz inne formy dofinansowania projektów realizowanych m.in. przez samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, organizacje społeczne a także osoby fizyczne. W sektorze finansów publicznych Narodowy Fundusz jest również największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji finansowych w obsłudze środków zagranicznych przeznaczonych na ochronę środowiska www.nfosigw.gov.pl

Multi-stakeholder platform (Platforma EEB)

inicjatywa powstała w efekcie rekomendacji wynikających z projektu Laboratorium Efektywność Energetyczna w Budynkach EEB 2.0 prowadzonego przez World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Osiem organizacji partnerskich (CMG, FOB, Institute of Environmental Economics, NAPE, Polish Business & Science Climate Platform, PLGBC, Urban Land Institute, WBCSD) postanowiło stworzyć Platformę EEB w celu promocji efektywnych energetycznie budynków www.wbcsd.org/Pages/EDocument/EDocumentDetails.aspx?ID=16389&NoSearchContextKey=true

logo Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC)

jest organizacją pozarządową, mającą na celu wywarcie pozytywnego wpływu na sektor budownictwa w Polsce, poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej. Naszym dążeniem jest przekształcenie projektowania, budowania i użytkowania budynków w całym kraju tak, aby przyniosło to korzyść zarówno jego mieszkańcom, środowisku, jak i wszystkim uczestnikom procesu budowlanego www.plgbc.org.pl

Program Finansowania Zrównoważonej Energii w Polsce (PolSEFF)

powstał z inicjatywy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju przy wsparciu Unii Europejskiej. Głównym celem programu był rozwój zrównoważonej energii poprzez wzrost zastosowania energooszczędnych technologii oraz odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. PolSEFF.org jest internetową platformą informacyjną poświęconą pierwszej edycji programu PolSEFF oraz sfinansowanym i zrealizowanym w jego ramach projektom inwestycyjnym podnoszącym efektywność energetyczną polskich firm www.polseff.org

logo Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej i Rozproszonej (PIGEOR)

to organizacja reprezentująca firmy działające na rynku energii ze źródeł odnawialnych w Polsce. Jest największą pozarządową organizacją, która prężnie reprezentuje interesy zrzeszonych członków w Polsce, działających w poszczególnych  obszarach energii ze źródeł odnawialnych: energii wiatrowej, biomasy i biopaliw, biogazu, energii wodnej, energii słonecznej, geotermii i pomp ciepła. Do PIGEOR należą stowarzyszenia branżowe, producenci urządzeń i podzespołów, firmy szkoleniowe, doradcze i konsultingowe, firmy wykonawcze i instalacyjne, podmioty finansujące inwestycje oraz krajowi i zagraniczni inwestorzy, którzy przygotowują i realizują projekty wykorzystujące odnawialne żródła do produkcji energii. Do głównych działań PIGEOR, ukierunkowanych na rozwój sektora OZE w Polsce należy: organizacja spotkań biznesowych; szeroko rozumiane reprezentowanie firm członkowskich w kontaktach z administracją (samo)rządową i pozarządową; lobbing, legislacja i konsultacje dla poprawy warunków inwestowania we wszystkich sektorach OZE; promocja firm i rynku; wsparcie i doradztwo; monitoring uwarunkowań rozwoju poszczególnych technologii wykorzystujących OZE www.pigeor.pl

logoPolski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE)

jest stowarzyszeniem sektora elektroenergetycznego, którego działalność koncentruje się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem branży w nowoczesnej gospodarce rynkowej. PKEE angażuje się w działania i projekty, dzięki którym polski sektor elektroenergetyczny może lepiej odpowiadać na wyzwania związane z integracją europejską, zapewniać bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, konkurencyjny rynek, ochronę środowiska i rozwój nowoczesnych technologii. PKEE jest jedyną organizacją reprezentującą interesy polskiego sektora energetycznego w Unii Przemysłu Elektroenergetycznego – EURELECTRIC – będącej największym stowarzyszeniem branży elektroenergetycznej w Europie. W Polsce stanowi ważne forum dyskusji o elektroenergetyce, współpracujemy z administracją publiczną, konsultując akty prawne i inicjatywy mające wpływ na funkcjonowanie branży   www.pkee.pl

logo  Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW)

jest organizacją pozarządową, która działa od 1999 roku. Stowarzyszenie skupia czołowe firmy działające na rynku energetyki wiatrowej w Polsce: inwestorów, deweloperów, producentów turbin i podzespołów do elektrowni, zarówno z Polski, jak i zza granicy. Stowarzyszenie jest organizacją wspierającą i promującą rozwój energetyki wiatrowej, której celem, realizowanym dzięki połączonej aktywności członków, jest stworzenie korzystnych warunków inwestowania w energetykę wiatrową w Polsce i systematyczny wzrost wykorzystania energii wiatru jako czystego źródła generacji energii elektrycznej. Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest praca na rzecz poprawy istniejących i tworzenia nowych zapisów prawnych oraz zwiększenia politycznej i społecznej świadomości w zakresie energetyki wiatrowej, w celu umożliwienia jej dynamicznego rozwoju i większego wykorzystania w Polsce. W szczególności celem PSEW jest tworzenie efektywnych strategii i podejmowanie inicjatyw, mających na celu zwalczanie barier rozwoju energetyki wiatrowej www.psew.pl

logo  Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne (PSG)

Do głównych celów statutowych PSG należy zaliczyć:
- promowanie geotermii,
- rzetelne informowanie o zasobach geotermalnych w Polsce oraz możliwościach ich wykorzystania,
- współpracę z ciepłowniczymi zakładami geotermalnymi oraz uzdrowiskami stosującymi wody geotermalne,
- współpracę krajową i międzynarodową w zakresie rozwoju wiedzy dotyczącej szeroko pojętej geotermii. www.energia-geotermalna.org.pl

logoPolskie Towarzystwo Fotowoltaiki (PV POLSKA)

Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (PV POLSKA) powstałe w 2005 roku promuje szerokie wykorzystanie niezawodnego i ekonomicznego źródła energii, jakim jest fotowoltaiczna energia słoneczna (PV), tym samym starając się wprowadzić ją do głównego nurtu badań, gospodarki i codziennego życia Polski. Zabiega o zwiększenie udziału fotowoltaiki w bilansie energetycznym kraju oraz poprawę stanu środowiska naturalnego. PTPV funkcjonuje jako ośrodek działający dla wsparcia badań i rozwoju technologicznego, działalności demonstracyjnej i promocyjnej, jak również integrowania i kojarzenia wszystkich firm i organizacji aktywnie działających w branży. Organizuje spotkania ekspertów, warsztaty, sympozja i konferencje oraz rozpowszechnia informacje i nagłaśnia kwestie środowiskowe   www.pv-poland.pl

logoPolskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE)

wspiera operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych (OSD) i systemu przesyłowego (OSP) we wspólnie podejmowanych działaniach na rzecz wdrażania nowych rozwiązań w branży energetycznej, dążąc do poprawy efektywności działania, jakości usług i podnoszenia poziomu obsługi odbiorców. W ramach PTPiREE  działają komisje i zespoły robocze, w których aktywny udział biorą przedstawiciele spółek energetycznych   www.ptpiree.pl

Społeczna Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki

jest organem pomocniczym Ministra Gospodarki.
Do zadań Rady należy:
1) opracowywanie, na potrzeby Ministra, propozycji i koncepcji rozwiązań systemowych służących zrównoważonemu rozwojowi energetyki w Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie zobowiązań międzynarodowych i regulacji prawnych Unii Europejskiej;
2) wspieranie Ministra w opracowaniu krajowego planu na rzecz konkurencyjnej, bezpiecznej i zrównoważonej energii odnoszącego się do polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej do 2030 r.  www.rada-zre.pl

logo  Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites" (PNEC)

to pozarządowa organizacją non-profit, która od 1994 r. współpracuje z samorządami lokalnymi na rzecz kształtowania lokalnej polityki energetycznej. Członkami Stowarzyszenia są miasta i gminy z całej Polski, a członkami wspierającymi firmy prywatne i stowarzyszenia. PNEC należy do Europejskiej Sieci „Energy Cities” mającej siedzibę w Besançon we Francji, a od 2009 r. działa jako pierwsza w Polsce Organizacja Wspierająca „Porozumienie Burmistrzów"  www.pnec.org.pl

logoSustainable Business Hub (SBHub)

Sustainable Business Hub to Klaster Czystych Technologii z siedzibą w południowej Szwecji. Stowarzyszenie składa się z ponad 100 firm członkowskich i wspiera rozwój biznesu na rynku krajowym i na rynkach eksportowych. Szeroka siatka kontaktów w dziale działań ochrony środowiska i oszczędności energii, daje zrzeszonym firmom wsparcie i pomoc w poprawie ich konkurencyjności i rozwoju działalności, zarówno w Szwecji jak i za granicami. SBHub prowadzi również międzynarodowe projekty finansowane w części przez UE. Podmiot jest organizacją non profit i jest finansowana przez opłaty członkowskie, projekty unijne i Region Skåne.   www.sbhub.se/eng

logoTowarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW)

ze swoją historią sięgającą początku lat 80-tych XX w. jest najstarszą organizacją związaną z branżą OZE w Polsce. Skupia właścicieli i sympatyków małych elektrowni wodnych. Działalność stowarzyszenia koncentruje się na reprezentowaniu małej energetyki wodnej na arenie politycznej, edukacji w tym zakresie oraz integracji środowiska MEW poprzez organizowanie spotkań branżowych, konferencji i szkoleń. Od początku istnienia misją TRMEW jest aktywne uczestnictwo przy tworzeniu prawa mającego wpływ na funkcjonowanie i rozwój branży hydroenergetyki. Organizacja prowadzi działalność zarówno w skali ogólnopolskiej jak i regionalnie, a także posiada rozbudowaną sieć kontaktów z krajowymi oraz europejskimi ośrodkami naukowymi, firmami i instytucjami branżowymi www.trmew.pl

logo Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE)

powstało w 2000 roku i obecnie zrzesza ponad 1400 członków. Prowadzi wszechstronne działania upowszechniające wiedzę i świadomość w szeroko pojmowanej dziedzinie racjonalnego użytkowania energii. Głównym celem ZAE jest:
- promocja i rozwój audytingu energetycznego w interesie ekorozwoju gospodarki narodowej i członków ZAE;
- promocja i wspieranie osiągnięć technicznych i naukowych w zakresie audytingu energetycznego i certyfikacji energetycznej budynków oraz racjonalizacji użytkowania energii dla poprawy stanu środowiska naturalnego;

- upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy i wiadomości dotyczącej racjonalnego użytkowania energii celem ograniczenia niekorzystnych oddziaływań na środowisko oraz ochrony naturalnych walorów przyrodniczych kraju dla przyszłych pokoleń.

www.zae.org.pl

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl