Przejdź do treści

Ewaluacja

  1. Badanie ewaluacyjne pn.: „Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów w ramach I i VII osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020.” zostało zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Energii przez IBC GROUP Central Europe Holding S.A., z siedzibą w Warszawie (00-640), przy ul. Mokotowskiej nr 1 oraz Klub Jagielloński Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (31-036), przy ul. Przemyskiej nr 6.

Głównym celem badania była bieżąca ocena kryteriów i systemu wyboru projektów w ramach I osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” i VII osi priorytetowej „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020.
Ewaluacja obejmowała wnioskodawców i beneficjentów realizujących projekty inwestycyjne z zakresu energetyki, w ramach badanych działań I i VII osi POIiŚ 2014-2020.
Celami szczegółowymi badania są:

  1. Bieżąca ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów w ramach I osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” i VII osi priorytetowej „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego” POIiŚ 2014-2020. 
  2. Ocena procesu wyboru projektów, w tym kryteriów wyboru projektu i systemu wyboru dla POIiŚ 2014–2020. Ewaluator powinien określić, czy kryteria wyboru są obiektywne, zrozumiałe, trafne i łatwo weryfikowalne.
  3. Identyfikacja niezbędnych aktualizacji kryteriów oceny i wyboru projektów pod kątem zapewnienia realizacji celów I i VII osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020. 
  4. Badanie powinno zweryfikować, czy stworzony system doprowadza do wyboru projektów przewidzianych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020.

Raport pn. „Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów w ramach I i VII osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020”

2. Badanie pn.:  "Badanie wpływu projektów energetycznych realizowanych w ramach działania 10.1 POIiŚ 2007-2013 na stan infrastruktury i bezpieczeństwa energetycznego w Polsce" zostało zrealizowane przez FUNDEKO KORBEL, KROK-BAŚCIUK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie, (02-654), ul. Przejazd, nr 4, lok. 77.

Głównym celem badania było oszacowanie wpływu projektów energetycznych dofinansowanych z POIiŚ na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Badanie miało na celu określenie szerszego wpływu inwestycji zrealizowanych w ramach POIiŚ, wykraczającego poza realizację wskaźników produktu i rezultatu POIiS 2007-2013. Zbadano w jaki sposób dofinansowane projekty wpłynęły na zdywersyfikowanie źródeł dostaw oraz na zwiększenie stabilności dostaw energii elektrycznej i gazu do odbiorców. Zidentyfikowano czynniki wpływające na opóźnienia realizacji projektów energetycznych. Wnioski będą miały znaczenie dla bieżącego wdrażania POIiŚ 2014-2020, jak również dla programowania mechanizmów wdrożeniowych przyszłej polityki spójności w kolejnej perspektywie finansowej. Badanie ma na celu określenie szerszego kontekstu inwestycji zrealizowanych w ramach rozbudowy infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Raport pn. "Badanie wpływu projektów energetycznych realizowanych w ramach działania 10.1 POIiŚ 2007-2013 na stan infrastruktury i bezpieczeństwa energetycznego w Polsce"

 

Badanie ewaluacyjne pt.: "Możliwości wdrażania instrumentu ESCO w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020", zostało zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Energii przez Kreatus sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. 11 Listopada 60-62.
Głównym celem badania było uzyskanie odpowiedzi, na ile wsparcie zwrotne w formule ESCO dla inwestycji z zakresu energetyki jest ekonomicznie uzasadnione i w jakim stopniu potencjalni inwestorzy są zainteresowani taką formą finansowania oraz jak można zwiększyć absorpcję środków w tym obszarze? Badanie miało określić możliwy potencjał inwestycji energetycznych w Polsce, dofinansowanych w ramach I osi priorytetowej POIiS 2014-2020, które mogą korzystać z usług firm ESCO. Badanie pokazało, że rynek usług ESCO w Polsce jest bardzo słabo rozwinięty ale ma duży potencjał rozwojowy. Również dostrzeżono niewielkie zainteresowanie (przedsiębiorców, instytucji publicznych) korzystaniem z usług w formule ESCO, głównie z powodu braku wiedzy o takiej formie umów. W tej sytuacji postuluje się popularyzację instrumentu ESCO oraz wprowadzenie ułatwień prawnych i finansowych powodujących szerszą dostępność tej formy finansowania inwestycji w przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną.  

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl