Przejdź do treści

Rekompensaty z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

Czym jest prawo do bezpłatnego węgla?

Prawo do bezpłatnego węgla to element wynagrodzenia górników i świadczenie dla emerytów i rencistów. Było ono rodzajem zobowiązania Państwa Polskiego wobec pracowników kopalń, jednym z warunków umowy o pracę. 

Jakie są główne założenia ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla?

Ustawy zakłada jednorazową wypłatę rekompensaty za utracone prawo do świadczenia w wysokości 10 tysięcy złotych netto. Wypłata świadczenia zaplanowana jest do końca 2017 roku.

Kto może ubiegać się o rekompensatę?

O rekompensatę mogą ubiegać się: emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do deputatu (w naturze albo ekwiwalentu pieniężnego), a którym świadczenie zawiesiły spółki węglowe. Uprawnione będą też wdowy, wdowcy oraz sieroty, otrzymujące renty po górnikach. Rekompensaty nie otrzymają osoby, które pobierają świadczenie z ZUS. 

Jak otrzymać rekompensatę?

Aby otrzymać rekompensatę, uprawniona osoba będzie musiała wypełnić wniosek. Wnioski można składać w centralach spółek i kopalniach objętych ustawą. Na naszej stronie mogą Państwo zapoznać się z instrukcją do wypełnienia wniosku, a także dowiedzieć się, gdzie złożyć wniosek.

Jak złożyć wniosek za pośrednictwem poczty?

  • w przypadku składania wniosku pocztą liczy się data stempla pocztowego. Wniosek składany pocztą powinien posiadać poświadczenie podpisu przez notariusza lub przez gminę - pod warunkiem, że na jej terenie nie ma kancelarii notarialnej upoważnionej do poświadczenia własnoręczności podpisu. Na kopercie należy dopisać „REKOMPENSATA”.

Jak złożyć wniosek za pośrednictwem osoby upoważnionej?

  • osoba upoważniona musi mieć przy sobie upoważnienie/pełnomocnictwo poświadczone notarialnie lub przez gminę (pod warunkiem, że na jej terenie nie ma kancelarii notarialnej upoważnionej do poświadczenia własnoręczności podpisu), upoważniającym do złożenia imieniem osoby uprawnionej wniosku o wypłatę,
  • osoba upoważniona przy składaniu wniosku, musi mieć przy sobie dowód osobisty, aby byłą możliwość potwierdzenia jej tożsamości przez osobę przyjmującą wniosek, 

 

Pełne listy punktów informacyjnych, formularze wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronach:

Infolinie – czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00, pod którymi mogą Państwo uzyskać niezbędne informacje:

  • Polska Grupa Górnicza:                (32) 757 27 27
  • Jastrzębska Spółka Węglowa:       (32) 756 21 13
  • Spółka Restrukturyzacji Kopalń:    (32) 757 32 60
  • LW Bogdanka                             (81) 462 53 00
  • Tauron Wydobycie                      (32) 618 50 00 lub (32) 627 00 00

Wniosek – wersja edytowalna

Wniosek – wersja pdf

Instrukcja - informacja o miejscach, gdzie można złożyć wniosek oraz jak go wypełnić

Plakat

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl