Przejdź do treści

Nowe technologie

Nowe technologie

Przez czyste technologie węglowe (CTW) rozumiemy technologie zaprojektowane w celu poprawy skuteczności wydobycia, przeróbki, przetwarzania oraz utylizacji węgła i zwiększenia akceptowalności tych procesów z uwagi na ich wpływ na środowisko naturalne.

Można wyróżnić cztery główne podobszary, z którymi wiążą się CTW:

  • wydobycie węgla i przeróbka (tzw. mechaniczna przeróbka węgla),
  • transport, składowanie węgla i uśrednianie węgla,
  • wykorzystanie węgła (w energetyce oraz przetwórstwo węgla),
  • zagospodarowanie „pozostałości” z wydobycia i wykorzystania węgla, czyli różnego rodzaju odpadów.

Jedną z najważniejszych obecnie CTW, jest technologia wychwytu i magazynowania dwutlenku węgla (ang. Carbon Capture and Storage – CCS). Technologia CCS uznawana jest za jedyną dostępną obecnie technologię mającą potencjał znacznego ograniczenia emisji CO2 emitowanego z konwencjonalnych, systemowych elektrowni węglowych.

Komisja Europejska  ogłaszając tzw. cele „3x20%”, zakłada m.in. ograniczenie emisji CO2 o 20% do 2020r. W tym celu KE planuje m.in. utworzenie Programu Flagowego budowy 10-12 instalacji CCS w UE. Celem programu będzie przetestowanie w skali komercyjnej funkcjonowania technologii CCS. Według szacunków Komisji ww. program zrealizowany zostanie w latach 2015-2020.

 

Analiza komercyjnych technologii wykorzystania dwutlenku węgla pod kątem ich zastosowania w Polsce

Kwestie związane z ochroną klimatu nabierają w ostatnich latach coraz większego znaczenia. Szczególny nacisk – zwłaszcza na forum Unii Europejskiej – jest kładziony na ograniczenie emisji, szczególnie dwutlenku węgla z sektora elektroenergetycznego.

W Polsce ok. 85% energii elektrycznej oraz ok. 70% ciepła jest wytwarzane w oparciu
o tradycyjne paliwo węglowe. Taka sytuacja przyczynia się do znacznych emisji dwutlenku węgla.

Dążąc do ograniczenia emisji CO2 Komisja Europejska zabiega, aby w UE zostały wybudowane obiekty demonstracyjne umożliwiające wychwytywania i składowanie dwutlenku węgla (ang. Carbon Capture and Storage – CCS) Technologia ta jest jednak
w chwili obecnej na wczesnym etapie rozwoju, a jej koszt szacowany jest na ok. 40 do 80 euro/t CO2, co czyni ją mało atrakcyjną dla potencjalnych inwestorów. Niewątpliwą szansą dla komercyjnego opanowania CCS jest poszukiwanie i rozwijanie technologii użytecznego wykorzystania dwutlenku węgla.

Do udostępnienia poniższych materiałów nie stosuje się zasad licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0.

Niniejsze opracowanie pt. „Analiza komercyjnych technologii wykorzystania dwutlenku węgla pod kątem ich zastosowania w Polsce” zestawia informacje nt. dostępnych technologii zagospodarowania wychwyconego CO2 oraz  przedstawia możliwości wdrożenia wybranych rozwiązań w warunkach polskich.

pobierz plik .pdf

Copyright © Ministerstwo Gospodarki

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl