Przejdź do treści

Polski przemysł dla energetyki jądrowej

Polski przemysł a energetyka jądrowa

Energetyka jądrowa jest sektorem przemysłu o wysokich standardach bezpieczeństwa, wymaganiach technicznych i organizacyjnych porównywalnych, a niekiedy nawet przekraczających wymagania obowiązujące w przemyśle chemicznym, lotniczym lub kosmicznym.

W związku z tym należy ją postrzegać przez pryzmat postępu technicznego, naukowego, cywilizacyjnego. Polski przemysł powinien postrzegać energetykę jądrową jako możliwość realizacji zaawansowanych technologicznie projektów przy znacznym poziomie rentowności, które w skali całej gospodarki mogą utworzyć stabilne i wysokopłatne miejsca pracy.

Wdrożenie energetyki jądrowej w Polsce może również przyczynić się do przyśpieszenia rozwoju branż, w których wykorzystuje się te same lub pokrewne technologie co w energetyce jądrowej, jak np. produkcja bramek dozymetrycznych, urządzeń medycznych lub aparatury do badań nieniszczących wykorzystujących promieniowanie jonizujące.

Program polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dn. 28 stycznia 2014 r. przewiduje podjęcie działań celem zapewnienia możliwie największego udziału krajowego przemysłu (rozdział XV PPEJ):

„Polski przemysł powinien w jak największym stopniu uczestniczyć w pracach związanych z budową polskich elektrowni jądrowych. Jego zaangażowanie w ten proces oznacza nie tylko utrzymanie już istniejących i stworzenie nowych miejsc pracy, ale także możliwość istotnego skoku technologicznego. Takie podejście w pełni wpisuje się w długoterminową strategię rozwoju gospodarczego kraju.”

Obecnie przemysł jądrowy cechuje się bardzo wysokim poziomem umiędzynarodowienia. Polskie przedsiębiorstwa poprzez włączenie się w łańcuchy dostaw światowych koncernów jądrowych uzyskują praktycznie nieograniczone możliwości realizacji prac poza granicami kraju. Znakomita większość polskich podmiotów przemysłowych realizowała już prace lub dostawy określonych komponentów dla elektrowni jądrowych lub ośrodków naukowo-badawczych w kooperacji z zagranicznymi koncernami. Więcej informacji można znaleźć w zakładce ”Akredytowany dostawca”. Ministerstwo Energii pragnie również włączyć się w tworzenie tej nowoczesnej branży wspierając polskie przedsiębiorstwa w kooperacji ze światowym przemysłem jądrowym.

Przedsiębiorstwa zainteresowane rozpoczęciem lub rozwinięciem współpracy
z przemysłem jądrowym
proszone są o kontakt z Departamentem Energii Jądrowej Ministerstwa Energii pod następującym adresem:

Przemysl.Jadrowy@me.gov.pl

W szczególności prosimy o wypełnienie załączonej poniżej ankiety, która pozwoli Ministerstwu Energii zapoznać się z profilem i doświadczeniem poszczególnych przedsiębiorstw:

Ankieta_polski_przemysł

Zwracamy się również z uprzejmą prośbą do polskich przedsiębiorstw o podzielenie się doświadczeniami zdobytymi przy realizacji prac dla światowej energetyki jądrowej jak np. napotkane problemy czy wymagania specyficzne wyłącznie dla energetyki jądrowej celem kształtowania właściwej polityki państwa w zakresie wsparcia krajowego przemysłu.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl