Przejdź do treści

Zasoby instytucjonalne

1. Instytucje bezpośrednio zaangażowane w proces wspierania rozwoju energetyki jądrowej w Polsce to:

Państwowa Agencja Atomistyki (PAA)

Państwowa Agencja Atomistyki jest urzędem dozoru jądrowego. Realizuje swoją misję poprzez:

  • sprawowanie państwowego dozoru działalności mogących powodować narażenie na promieniowanie jonizujące;
  • systematyczną ocenę sytuacji radiacyjnej kraju;
  • podejmowanie odpowiednich działań w przypadku powstania zdarzeń radiacyjnych;
  • współpracę w celu wypełniania zobowiązań Polski w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wynikających z traktatów, konwencji oraz umów międzynarodowych.

PGE EJ 1 sp. z o.o. 

 

PGE EJ 1 sp. z o.o. jest spółką celową, która odpowiada za bezpośrednie przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, w tym m.in. uzyskanie stosownych decyzji lokalizacyjnych i środowiskowych w oparciu o przeprowadzone badania lokalizacyjne i środowiskowe, przeprowadzenie postępowania zintegrowanego, budowę i późniejszą eksploatację elektrowni po wcześniejszym uzyskaniu wszelkich niezbędnych decyzji, zezwoleń i pozwoleń warunkujących bezpieczną budowęi eksploatację pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. We wrześniu 2014 r. PGE EJ 1 sp. z o.o. podpisała umowę wspólników, która zakłada że Tauron, Enea i KGHM kupują po 10 proc. (łącznie 30 proc.) udziałów w spółce PGE EJ1 a 70 proc. pozostaje w PGE.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP)

 

ZUOP jest jedyną instytucją w Polsce posiadającą zezwolenie na unieszkodliwianie i składowanie odpadów promieniotwórczych.  Odpowiada za prawidłowe postępowanie z odpadami promieniotwórczymi od chwili ich przejęcia od wytwórcy.

Urząd Dozoru Technicznego (UDT)

Urząd Dozoru Technicznego jest instytucją działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń i instalacji technicznych. Głównym zadaniem UDT jest ocena zgodności urządzeń technicznych z odpowiednimi przepisami i specyfikacjami technicznymi w fazach projektowania, wytwarzaniai eksploatacji.  

2. Instytuty bezpośrednio zaangażowane w proces wspierania rozwoju energetyki jądrowej w Polsce to:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ)

 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych powstało w efekcie włączenia Instytutu Energii Atomowej POLATOM do Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana. Zajmuje się badaniami podstawowymi z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i jądrowa, fizyka plazmy gorącej itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i rozwijaniem technologii jądrowych. Centrum tworzy infrastrukturę informatyczną i laboratoryjną niezbędną dla wsparcia eksperckiego programu budowy energetyki jądrowej w Polsce. Jest to jeden z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponuje m.in. jedynym w kraju jądrowym reaktorem badawczym Maria. Zatrudnia ponad 1000 fizyków, inżynierów i pracowników pomocniczych. Kadra naukowa NCBJ to ok. 70 profesorów i doktorów habilitowanych i ponad 120 doktorów.

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (ICHTJ)

 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej jest to instytut badawczy zajmujący się badaniami z dziedziny techniki jądrowej.

Kierunki działalności Instytutu to chemia i fizyka radiacyjna, radiochemia, chemia radiopierwiastków i efektów izotopowych, chemia analityczna i analiza aktywacyjna, chemiczne metody rozdzielcze, jądrowa inżynieria chemiczna, radiobiologia i ochrona zdrowia przed promieniowaniem, elektronika jądrowa, zastosowania techniki radiacyjnej i metod izotopowych w przemyśle, rolnictwie, medycynie i ochronie środowiska, badania strukturalne materiałów. W ICHTJ prowadzone są studia doktoranckie  w zakresie chemii radiopierwiastków i efektów izotopowych, chemii związków koordynacyjnych,chemii metod rozdzielczych i analitycznych, chemii i biochemii radiacyjnej, zastosowań metod jądrowych w badaniach chemicznych, materiałowych oraz dla potrzeb ochrony środowiska.

Instytu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN (IFJ PAN)

 

Instytut prowadzi badania podstawowe i stosowane w dziedzinie fizyki, m.in. w kierunkach:

  • fizyki jądrowej i oddziaływań silnych,
  • fizyka medyczna, inżynieria nanomateriałów, geofizyka, radiochemia, dozymetria, biologia radiacyjna i środowiskowa oraz fizyka i ochrona środowiska i ekonofizyka.

Kadrę Instytutu stanowi ok. 509 osób, w tym ok. profesorów, 50 doktorów habilitowanych i 120 doktorów.

Instytut jest organizatorem lub współorganizatorem międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych oraz szeregu seminariów i innych spotkań naukowych.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, email: me@me.gov.pl